POZVÁNKA: Seminář k definici holocaustu a dalších genocid v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Jaké jsou právní aspekty genocidy a jak je definováno masové násilí a vyvražďování? Je možné v rámci připomínání dějin holocaustu oddělovat Židy a Romy? Jaké jsou hranice svobody projevu a zpochybňování holocaustu, arménské genocidy a dalších případů masového násilí?

Tyto otázky budou diskutovány v rámci semináře „Právní a vědecká definice masového násilí“, který se uskuteční v úterý 29. června 2021 od 13:00 v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Praha 1 – Malá Strana, Sněmovní 1 (zasedací místnost č. 205). Seminář se koná pod záštitou předsedkyně petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc.

Smyslem semináře je představit, vysvětlit a diskutovat právní a odborný rámec pro připomínání historie masového násilí, zejména z hlediska používání právních a vědeckých definic ve veřejném prostoru.

Hlavním programem semináře bude diskusní panel, ve kterém vystoupí představitelé odborného zkoumání extremismu a historie genocid: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, PhD., politolog Masarykovy univerzity v Brně, Anna Hájková, PhD., historička holocaustu z University of Warwick ve Velké Británii a autorka studie The Last Ghetto o historii terezínského tranzitního tábora, PhDr. Jana Horváthová, historička a ředitelka Muzea romské kultury a Mgr. Marek Jandák, historik arménské genocidy Univerzity Karlovy v Praze.

Organizátorem a moderátorem diskusního panelu je Centrum studií genocid Terezín, které usiluje o prosazení studia a výuky o příčinách, původu a důsledcích genocidního násilí a masového vyvražďování ve světových dějinách. Centrum v roce 2017 aktivně podpořilo iniciativu poslance Robina Böhnische, jejímž výsledkem bylo přijetí usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR odsuzující „zločiny proti lidskosti prováděné nacisty v letech 2. světové války na židovském, romském a slovanském obyvatelstvu ovládnutých území, genocidu Arménů a dalších národnostních a náboženských menšin na území Osmanské říše v období 1. světové války, jakož i další genocidní násilí kdekoli na Zemi.“

Seminář reaguje na zpochybňování základních konceptů týkajících se událostí masového a genocidního násilí 20. století v českých médiích, na půdě univerzit i v politickém a diplomatickém prostředí v ČR.  „Spory o definice jsou svým způsobem nikdy nekončícím procesem, který odráží pokrok v bádání vědních oborů, míru poznání, ale i politické a občanské postoje. Tyto spory by nicméně neměly vést ke snižování důstojnosti obětí, přispívat ke zpochybňování historických událostí a k vyčleňování etnických, náboženských či jiných skupin z připomínání historie,“ uvedl ke smyslu semináře výkonný ředitel Centra studií genocid Terezín Šimon Krbec.

Seminář „Právní a vědecká definice masového násilí“ je otevřen veřejnosti. Více k jeho programu, tématům diskusního panelu a registraci naleznete zde: Program_seminar_PSPCR_29062021.

Rubriky: Aktivity, Média, Novinky | Štítky: , , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem POZVÁNKA: Seminář k definici holocaustu a dalších genocid v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

BLOG: Stejnou úctu obětem války

I tři čtvrtě století po konci druhé světové války jsme svědky snah rozlišovat mrtvé z tohoto konfliktu a úctu, kterou jejich oběti vzdáváme. Výjimkou bohužel není ani Česko, kde je tendence rozdělovat židovské a romské oběti.

Autor textu: Šimon Krbec

Text vyšel ve zkrácené podobě 7. května 2021 v deníku Mladá fronta DNES a 8. května byl publikován na serveru IDNES.

Na snímku: Vyhlazovací tábor Chelmno (Kulmhof am Ner) – cíl deportací vězňů z lodžského ghetta během druhé světové války. V Chelmnu byli kromě Židů vražděni i Romové, Slované a sovětští váleční zajatci. Foto Pavel Chalupa, 2017

Před 76 lety skončila na evropském kontinentu druhá světová válka. Nejničivější konflikt všech dob, který si vyžádal miliony mrtvých a přepsal politickou mapu světa. Byl jiný než ty předchozí. Vedl se všemi možnými a dostupnými prostředky. Cílem mocností, které ho rozpoutaly, tedy nacistického Německa a císařského Japonska, bylo absolutní ovládnutí protivníků.

Válečnou strategií již nebylo pouze porazit nepřítele na bitevním poli, ale zároveň zabrat jeho území, získat přístup k přírodním zdrojům a využít lidskou sílu pro otrockou práci. Během druhé světové války se prakticky smazal rozdíl mezi vojenskými a civilními cíli. Dobytí Nankingu, bombardování Londýna, obléhání Leningradu – všude tam byli primárním terčem obyčejní lidé, včetně žen a dětí. I proto je dodnes prakticky nemožné určit přesný počet obětí. Odhady pohybující se mezi 50 až 80 miliony lidských bytostí jsou přesto mementem, které by mělo lidstvo v blízké i vzdálené budoucnosti odradit od sebezničení.

Destruktivní charakter člověka se v letech 1937-1945 (od japonské invaze do Číny v červenci 1937 až po kapitulaci Japonska v září 1945) projevil prakticky ve všech možných aspektech. Využití technologií, dehumanizace (odlidštění) nepřátel, masová propaganda, uplatnění rasových teorií i extrémních forem nacionalismu – to vše vyvolalo nekompromisní reakci Spojenců. Žádné vyjednávání o míru či „sférách vlivu“, nýbrž boj do posledního muže. Zničené Německo a vybombardované Japonsko byly zřejmě jedinou možnou volbou, jak zastavit novodobou formu brutálního kolonialismu. Ten zejména v Evropě a v Asii způsobil nepředstavitelné utrpení a ztráty na životech.

Ve jménu civilizace

Co vedlo německou i japonskou společnost k podpoře extrémních ideologií, bude ještě dlouho předmětem historického i sociálně-psychologického bádání. O důsledcích však není pochyb. Celé skupiny obyvatel Eurasie byly ohroženy totální likvidací. Bez ohledu na původní záměr agresorů se miliony civilistů a válečných zajatců na okupovaných územích staly předmětem zneužívání, lékařských pokusů, brutálního násilí, a nakonec i masového zabíjení. Veškerá práva a důstojnost těchto lidí byly porušeny. Stali se buď „podlidmi“, otroky pro průmyslovou válečnou výrobu nebo obyčejným „hmyzem“, který bylo pro „nadřazené rasy“ výhodnější nechat pomřít hladem.

To vše se dělo ve jménu „civilizace“, Nového člověka či záchrany lidstva. Absurdnější, ale zároveň varovnější příklad důsledků extrémních nacionalismů v moderních dějinách nenajdeme.

Je mezi oběťmi extrémních nacionalismů druhé světové války nějaký rozdíl? Mají židovské, romské, čínské, korejské či slovanské oběti nějakou rozdílnou hodnotu či „kvalitu“? Nemají. Nevinní lidé, zbavení práv a důstojnosti, jsou všichni stejnými oběťmi agresivních ideologií, které byly akcelerovány válečným šílenstvím. I dokumenty mezinárodního práva a spolupráce, které vznikly a byly přijaty v reakci na brutalitu druhé světové války po jejím skončení, vyzdvihly myšlenku rovnosti všech lidských bytostí bez rozdílu.

„Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv,“ zní článek 1 Všeobecné deklarace lidských práv přijaté v roce 1948. Jestliže se tedy lidé se stejnou důstojností narodí, měla by být rovnoprávně uznávána jejich důstojnost i po jejich smrti.

Bohužel, 76 let po konci druhé světové války se obětem masového násilí nepřiznává stejná úcta. Sovětští váleční zajatci, kterých bylo povražděno více než 3 miliony, jsou dodnes víceméně opomíjenou skupinou genocidní politiky nacistického Německa. Zneužívaným korejským ženám se uznání a důstojnosti dostalo až teprve nedávno. Romský holokaust je nejrůznějšími evropskými politiky zpochybňován jako genocida druhé kategorie.

Zvláštní „selektování“ obětí nacistického režimu budí největší údiv. Masové likvidace Romů, Židů i Slovanů probíhaly na totožných místech. Všechny skupiny obětí nacismu trpěly v důsledku genocidní politiky, jejímž cílem byla jejich úplná nebo částečná likvidace (viz definice genocidy podle Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy).

Například Gerhard Baumgartner, přední historik genocidy Romů, v rozhovoru z roku 2015 k otázce srovnatelnosti vyhlazování Židů a Romů během druhé světové války řekl:

„Celá perzekuce se radikalizovala s postupující válkou. Zpočátku nemělo jít o vyhlazení, Židé i Romové byli internováni do koncentračních táborů. S válkou přišla krize, nacisté zjistili, že nemohou své vězně uživit. V podstatě tak měli jen dvě možnosti a zvolili fyzickou likvidaci, o tom rozhodla slavná konference ve Wannsee. V téže době se konalo ještě několik dalších, menších konferencí, z nichž jedna jednala stejným způsobem o Romech. Ano, Hitler nebyl Romy posedlý, byl posedlý Židy. Ale ve výsledku, v rámci nacistické ideologie, mezi nimi zásadní rozdíl nebyl. Jsem přesvědčen, že se na to musíme dívat z perspektivy obětí. Ty byly vražděny stejně.“

Debaty o tom, kdo trpěl více či méně, jsou tak svým způsobem neúctou k individuálním obětem.

Rom jako Žid

Ani Česko není prosto pokusů o vylučování skupin obětí z připomínky nacistické genocidní politiky. Zlehčování utrpení romských obětí holokaustu ze strany politiků SPD nebo nedávný pokus správní rady Institutu Terezínské iniciativy o vyloučení Romů z čtení jmen obětí holokaustu jsou dokladem, že se všem obětem nedostává stejné důstojnosti.

Právě iracionální debata o tom, zda a kdy se židovská a romská jména mohou číst zároveň, tuto xenofobní tendenci významně posiluje. Jak jinak než jako xenofobní si lze vyložit výroky představenstva Terezínské iniciativy o tom, že „holokaust existuje pouze ve spojení s židovským etnikem“, že „pro jiná etnika je třeba užívat jiný termín“, či že „nelze při této příležitosti spojovat utrpení Romů, homosexuálů, polských odbojářů a dalších obětí německého nacionalismu“?

Budeme-li odlišovat utrpení obětí nacismu, nálepkovat skupiny těmi „správnými“ označeními a ostentativně hierarchizovat zavražděné muže, ženy i děti, popřeme tím základní myšlenku rovnosti všech lidí co do důstojnosti a práv.

Rubriky: Blog | Štítky: , , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem BLOG: Stejnou úctu obětem války